• Máte problémy s firemnými počítačmi?
 • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
 • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
 • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
 • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001

ISO 9001:2000

V roku 2005 sa naša spoločnosť rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality. Vybrali sme si systém, ktorý vychádza z normy STN EN ISO 9001.

Bola to náročná činnosť, ktorú sme realizovali za pomoci konzultačnej spoločnosti. Príprava a vlastná implementácia systému trvala 6 mesiacov. Po audite sme získali certifikát, ktorý potvrdzuje, že sa túto činnosť podarilo úspešne dokončiť a zaviesť do praxe.

Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 sme zaviedli a používame v odboroch:

 • Vývoj, implementácia a distribúcia software.
 • Návrh a realizácia informačných systémov.
 • Servis výpočtovej techniky.
 • Výroba počítačov.

Politika kvality

 • Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v oblasti predmetu podnikania spoločnosti patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.
 • Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na kolegov.
 • Politika kvality spoločnosti vychádza zo zásad:
  • pomocou marketingovej stratégie rešpektovať pôsobenie trhu, dokonale poznať skupiny zákazníkov a ich požiadavky
  • poskytovať zákazníkom (klientom) istotu, že vykonávané služby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti dosahujú opakovatelne požadovanú kvalitu
  • zvyšovaním a prehlbovaním odbornej spôsobilosti všetkých úrovní personálu spoločnosti minimalizovať vznik nedostatkov a chýb pri zabezpečovaní činnosti ovplyvňujúcej služby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti
  • postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať pre služby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti porovnatelné podmienky s medzinárodnými štandardami
  • vhodnou motiváciou zamestnancov spoločnosti dosiahnuť primerané zlepšovanie SMK, zvyšovanie jeho výkonnosti a z nej vyplývajúce zvýšenie účinnosti pri získavaní zákazníkov (klientov) pri osobnom kontakte alebo vyhlásených súťažiach
 • Kvalitou poskytovania produktov a rozvíjaním služieb v oblasti predmetu podnikania spoločnosti trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu

AQAP 2110:2006, OHSAS 18001:2007

AQAP je systém manažérstva kvality podľa požiadaviek NATO zodpovedajúci požiadavkám Slovenského obranného štandardu.

OHSAS je systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedajúci požiadavkám medzinárodných noriem.

Systémy sme zaviedli a používame v odboroch:

 • Vývoj, implementácia a distribúcia software.
 • Návrh a realizácia informačných systémov.
 • Servis výpočtovej techniky.
 • Výroba počítačov.
2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov