• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001

AKCENT NOVA s.r.o.

Nový svet 99
974 01 Banská Bystrica


Telefon sekretariát:(048) 415 51 63
Hotline:(048) 415 18 38
Optivus:(048) 412 43 02
Bratislava:(02) 208 623 46
Košice:(055) 286 23 46
Praha:+420 (2) 460 936 01
Hotline:+420 (2) 460 936 02

hlavný kontakt:kontakt@akcent.sk
oddelenie Optivus:optivus@akcent.sk
oddelenie Servis:hotline@akcent.sk
pobočka Bratislava:bratislava@akcent.sk
pobočka Košice:kosice@akcent.sk
pobočka Praha:praha@optivus.cz

personalistika:bobo@akcent.sk
doklady, faktúry:doklady@akcent.sk

meno.priezvisko@akcent.sk

Fakturačné údaje

IČO:36046124
IČ DPH:SK2021562488
DIČ:2021562488
Sro Vložka číslo:6877/S

GPS

N 48°43’13.15″
E 19°07’57.27″

Aktuálny výpis z Obchodného registra

Všeobecné podmienky spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet

1. Úvodné ustanovenia

1.1. AKCENT NOVA s.r.o. so sídlom Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36046124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6877/S (ďalej len "AKCENT NOVA s.r.o.") vydáva podľ zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoEK") všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet (ďalej len "všeobecné podmienky"), ktoré upravujú podmienky poskytovania služby, ako aj práva a povinností AKCENT NOVA s.r.o. ako poskytovateľa služby a fyzických a právnických osôb, ktoré požiadajú AKCENT NOVA s.r.o. o poskytovanie služby a uzavrú s ňou zmluvu o pripojení.
1.2. AKCENT NOVA s.r.o. je oprávnená poskytovať službu v zmysle ZoEK.

2. Vymedzenie základných pojmov

2.1. Služba je verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet poskytovaná prostredníctvom verejnej bezdrôtovej prístupovej siete typu bod – multibod (mikrovlnné pripojenie).
2.2. Služba je spoplatňovaná. Podmienky poskytovania služby sú uvedené v platnej Tarife.
2.3. Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca účastníkom komunikovať medzi sebou, používať technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa množinou komunikačných protokolov TCP/IP.
2.4. Prístup do siete Internet je spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o. poskytované pripojenie jednotlivého zariadenia alebo siete účastníka do Internetu umožňujúce používať jeho jednotlivé aplikácie, napr. e-mail, www.
2.5. Doplnkové služby sú služby umožňujúce využívanie aplikácií, napr.: elektronická pošta, doménové služby, služby www serverov, služby diskového priestoru k službe www serverov.
2.6. Zmluva o pripojení je zmluva o poskytovaní služby uzavretá medzi spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o. a účastníkom. Súčasťou zmluvy o pripojení je špecifikácia služby, tieto všeobecné podmienky a Tarifa. Zmluva o pripojení slúži aj ako doklad, ktorým AKCENT NOVA s.r.o. a účastník potvrdzujú, že služba bola účastníkovi sprístupnená.
2.7. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada AKCENT NOVA s.r.o. o poskytovanie služby.
2.8. Účastník je záujemca, s ktorým AKCENT NOVA s.r.o. uzavrela zmluvu o pripojení; účastník a AKCENT NOVA s.r.o. sa spoločne označujú ako zmluvné strany.
2.9. Tarifa je platný sadzobník cien za poskytovanie služby, ktorý vydáva AKCENT NOVA s.r.o., pričom obsahuje aj podmienky uplatňovania cien. Tarifa obsahuje tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok poskytovania služby.
2.10. Prístupové meno a heslo slúžia na overenie prístupu účastníka pri prihlasovaní sa do siete AKCENT NOVA s.r.o.. Prístupové meno pridelí účastníkovi AKCENT NOVA s.r.o..
2.11. Sieť AKCENT NOVY je elektronická komunikačná sieť, ktorú tvorí súbor navzájom prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných AKCENT NOVA s.r.o. a používaných na prenos dát; súčasťou siete sú jej rozhrania.
2.12. Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý neumožňuje účastníkovi používanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a na ich obnovenie je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenie.
2.13. Vírus je počítačový program, ktorý sa od iných programov líši najmä tým, že je schopný sa šíriť aj bez vedomia účastníka spolu s inými programami, súbormi, e-mailami a e-mailovými prílohami; prejavuje sa rôznymi spôsobmi, napr. poškodzuje dáta a programy, sleduje súkromné informácie, zahlcuje IP siete, umožňuje neautorizovaný prístup k IT prostriedkom.
2.14. Antivírus je špeciálny počítačový program alebo súbor opatrení určených na identifikovanie a prípadne aj na odstraňovanie vírusov.
2.15. SPAM je nevyžiadaná správa, ktorá bola doručená účastníkovi spravidla elektronickou poštou, najčastejšie obsahuje reklamné informácie.
2.16. Antispam je súbor opatrení určený na identifikáciu a prípadne aj na zamedzenie spamu. Ak antispam identifikuje správu ako spam, vykoná definované opatrenia (oznámenie alebo vymazanie).
2.17. Nevyžiadaná prevádzka na sieti je tvorená dátami, ktoré zamedzia alebo obmedzia používanie služby účastníkovi bez jeho vedomia alebo jeho požiadavky (útoky typu DoS, a pod.).
2.18. Podnik je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu podľa ZoEK.

3. Základná charakteristika služby a podmienky jej poskytovania

3.1. AKCENT NOVA s.r.o. poskytuje službu na základe Zmluvy o pripojení, ktorú uzavrie s účastníkom v súlade so ZoEK.
3.2. AKCENT NOVA s.r.o. môže odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení, ak:

3.2.1. poskytovanie služby je na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu a kvalite technicky neuskutočniteľné alebo nerentabilné;
3.2.2. záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení;
3.2.3. záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.
3.3. Služba umožňuje účastníkovi prístup do siete Internet, a to za podmienok uvedených v zmluve o pripojení, v špecifikácii služby, v týchto všeobecných podmienkach a v Tarife. K službe si účastník môže objednať doplnkové služby. Vzhľadom ku použitej technológii sa poskytovateľ zaväzuje k minimálne 95% dostupnosti služby. V prípade nedostupnosti služby zavinenej poskytovateľom viac ako 5% z celkového času bude priznaná zľava účastníkovi v pomere ceny služby a doby výpadku.
3.4. Podrobnosti o službe vrátane doplnkových služieb sú uvedené v špecifikácii služby, Tarife a Zmluve o pripojení.
3.5. Službu možno poskytovať, len ak záujemca zabezpečí doklady potrebné pre spôsob pripojenia uvedený v bode 2.1 a ak má funkčné a správne nakonfigurované technické vybavenie, ktoré spĺňa technické normy a technické špecifikácie platné pre službu.
3.6. AKCENT NOVA s.r.o. sprístupní službu účastníkovi dňom podpisu Zmluvy o pripojení alebo v najbližšom možnom termíne.

4. Postup pri uzavieraní zmluvy o pripojení

4.1. Zmluva sa uzaviera na základe žiadosti záujemcu. Formulár na podanie žiadosti je k dispozícii v sídle AKCENT NOVA s.r.o. a je tiež zverejnený na internetovej stránke www.akcent.sk.
4.2. Po podaní žiadosti AKCENT NOVA s.r.o. pripraví návrh zmluvy a po podpísaní ho v dvoch vyhotoveniach predloží záujemcovi. K návrhu pripojí špecifikáciu služby, tieto všeobecné podmienky a Tarifu, ako aj zoznam dokladov, ktoré je záujemca povinný predložiť. AKCENT NOVA s.r.o. je návrhom zmluvy viazaná 5 dní odo dňa jeho predloženia záujemcovi.
4.3. Predložený návrh zmluvy podpisuje záujemca sám alebo jeho splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinný preukázať svoje oprávnenie písomným splnomocnením. Zákonný zástupca je povinný preukázať sa originálom alebo kópiou rozhodnutia príslušného orgánu. V mene právnickej osoby návrh zmluvy podpíše štatutárny orgán zapísaný v obchodnom alebo inom zákonom určenom registri alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných právnych predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené.
4.4. Podpísanú zmluvu záujemca (jeho zástupca) v jednom vyhotovení bez zbytočného odkladu doručí AKCENT NOVA s.r.o.. Dňom doručenia je zmluva uzavretá a týmto dňom nadobúda aj účinnosť, ak nie je výslovne dojednané, že účinnosť nadobúda neskorším dňom. Ak účastník nepredloží spolu so zmluvou aj doklady, ktoré je povinný predložiť, účinnosť zmluvy sa odkladá do času predloženia týchto dokladov.
4.5. Postup podľa bodov 4.1 až 4.4 platí, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Práva a povinnosti účastníka

5.1. 5.1. Účastník má právo na:

5.1.1. poskytovanie služby za podmienok uvedených v zmluve o pripojení, v špecifikácii služby, v týchto všeobecných podmienkach a v Tarife;
5.1.2. bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil;
5.1.3. vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby, ak neposkytovanie služby zavinila AKCENT NOVA s.r.o.; toto právo možno uplatniť v lehotách uvedených v reklamačnom poriadku, najneskoršie však do 3 mesiacov po obnovení poskytovania služby;
5.1.4. prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej služby;
5.2. Účastník je povinný:

5.2.1. platiť riadne a včas cenu poskytovanej služby;
5.2.2. používať službu v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, zmluvou o pripojení, týmito všeobecnými podmienkami a v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
5.2.3. používať iba také telekomunikačné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov;
5.2.4. dodržiavať pri tvorbe dynamických www stránok bezpečnostné nastavenia operačného systému a po vyzvaní administrátorom systému predložiť zdrojové texty programov (scriptov) na nahliadnutie za účelom overenia ich bezpečnosti;
5.2.5. chrániť prístupové meno a heslo pred zverejnením a pri podozrení z ich zneužitia bez zbytočného odkladu zabezpečiť zmenu hesla;
5.2.6. pri zistení poruchy v poskytovaní služby postupovať podľa reklamačného poriadku;
5.2.7. oznamovať AKCENT NOVA s.r.o. bez zbytočného odkladu zmenu údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu a plnenie zmluvy o pripojení;
5.2.8. zdržať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie služby podľa bodu 6.2.3, ani neumožniť svojim konaním takéto konanie tretej osobe;
5.2.9. neumožniť tretej osobe využívanie služby na prenos dát, hlasu akýmikoľvek technológiami, ani keď ide o prenos hlasu prostredníctvom IP protokolu;
5.2.10. poskytovať AKCENT NOVA s.r.o. potrebnú súčinnosť k plneniu zmluvy o pripojení, umožniť prístup ku všetkým zariadeniam a rozvodom v mieste prevádzkovania služby.

6. Práva a povinnosti spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o

6.1. 6.1. AKCENT NOVA s.r.o. má právo:

6.1.1. na riadne a včasné zaplatenie ceny poskytovanej služby a v prípade, že nebolo možné z technických alebo iných príčin zahrnúť do faktúry časť ceny služby poskytnutej v zúčtovacom období, ktorého sa týka predmetná faktúra, vyfakturovať túto časť ceny služby dodatočne; AKCENT NOVA s.r.o. má právo na zaplatenie ceny, ak jej vyúčtovanie zaslal účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia;
6.1.2. na náhradu škody spôsobenej účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení AKCENT NOVA s.r.o.;
6.1.3. obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov;
6.1.4. počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných predpisov obmedziť poskytovanie služby účastníkom, ktorí nie sú zaradení do prednostných núdzových plánov, a to v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie poskytovania prednostnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov;
6.1.5. kontrolovať odchádzajúcu elektronickú poštu účastníka antivírusovým programom a antispamom za účelom zabezpečenia ochrany svojej siete a služieb;
6.1.6. odmietnuť vystavenie dynamických www stránok účastníka, ak nespĺňajú bezpečnostné kritériá určené spoločnosťou AKCENT NOVA s.r.o.;
6.1.7. zablokovať schránku alebo www priestor účastníka, ak jeho schránka alebo www priestor prekračujú objednanú veľkosť a ak túto veľkosť účastník neupraví ani po upozornení zo strany AKCENT NOVA s.r.o.;
6.1.8. informovať účastníka o produktoch, novinkách a o zmenách v službe a v doplnkových službách, ako aj o zavedení nových doplnkových služieb, k čomu účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje svoj súhlas;
6.1.9. uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania služby, za predpokladu že to nespôsobí dodatočné finančné náklady účastníka.
6.2. AKCENT NOVA s.r.o. má právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby ďalej vtedy, ak účastník:

6.2.1. nezaplatí cenu poskytovanej služby v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre alebo vo vyúčtovaní;
6.2.2. porušuje zmluvné podmienky;
6.2.3. zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie, pričom za "zneužívanie služby" sa považuje najmä:

6.2.3.1. šírenie SPAMu,
6.2.3.2. download/upload súborov na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva tretích osôb alebo ich šírenie je zakázané licenčnou zmluvou; najmä filmy a programy,
6.2.3.3. prenikanie do systémov iných účastníkov a podnikov,
6.2.3.4. DoS útoky,
6.2.3.5. šírenie vírusov, pornografie, informácií propagujúcich násilie, ako aj ďalších informácií, ktoré sú v rozpore s právom, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku,
6.2.3.6. umožnenie využívania poskytovanej služby za odplatu tretím osobám,
6.2.3.7. ak účastník uviedol o svojej osobe nesprávne identifikačné údaje, alebo ak zmeny v údajoch včas neoznámil,
6.2.3.8. porušenie povinnosti uvedenej v bodoch 5.2.4 a 5.2.9.
6.2.4. vstúpil do likvidácie, alebo na účastníka alebo na jeho majetok bolo vyhlásené Konkurzné konanie, alebo zamietnuté Konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bola uvalená nútená správa alebo nariadená daňová alebo iná exekúcia, pričom pojmom "Konkurzné konanie" sa rozumie akékoľvek konanie, bez ohľadu na to, kde je začaté,

6.2.4.1. ktoré je uvedené v prílohe A alebo prílohe B Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom konaní v znení neskorších predpisov, alebo
6.2.4.2. v rámci ktorého je ustanovená osoba likvidátora uvedená v prílohe C Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.5.2000 o konkurznom konaní v znení neskorších predpisov, alebo
6.2.4.3. ktorého účelom je kolektívne uspokojenie pohľadávok veriteľov alebo ochrana pred veriteľmi.
6.2.5. ak je účastník právnickou osobou vo forme "spoločnosť s ručením obmedzeným" s jediným spoločníkom aj prípad, keď je na majetok jediného spoločníka účastníka vyhlásené Konkurzné konanie.
6.3. 6.3. Na obmedzenie alebo prerušenie služby podľa bodu 6.2 je AKCENT NOVA s.r.o. oprávnená, až pokiaľ nepominú dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušeniu služby. Za obnovenie poskytovania služby môže požadovať zaplatenie poplatku podľa Tarify.
6.4. 6.4. AKCENT NOVA je povinná:

6.4.1. uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie podľa bodu 3.2;
6.4.2. poskytovať účastníkovi službu v dojednanom mieste, rozsahu a kvalite;
6.4.3. bezodplatne odstrániť poruchy v poskytovaní služby, ktoré zaviní;
6.4.4. oznámiť účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to elektronickou poštou alebo zverejnením na internetovej stránke www.akcent.sk;
6.4.5. oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia služby, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce účastníkovi prístup do Internetu;
6.4.6. viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení ZoEK;
6.4.7. oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najmenej jeden mesiac vopred.

7. Zmena zmluvy

7.1. Zmluvu možno meniť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov. Ak dôjde k zmene všeobecných podmienok alebo Tarify, dodatok k zmluve je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných podmienok alebo Tarify. Pre postup pri uzavieraní dodatkov inak platia ustanovenia bodu 4.
7.2. Dodatok k zmluve možno uzavrieť aj tak, že AKCENT NOVA s.r.o. vykoná zmenu v službe na základe účastníkom vyplnenej a doručenej žiadosti.

8. Doba trvania zmluvy

8.1. Zmluva o pripojení sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v samotnej zmluve nie je dohodnuté že sa uzaviera na dobu určitú (doba určitá ďalej aj ako "doba viazanosti").
8.2. Pokiaľ bola zmluva dojednaná na dobu určitú a podmienky na predlženie poskytovania služby nie sú výslovne dojednané v samotnej zmluve, platí, že ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti zmluvy neoznámi písomnou formou druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na predlžení platnosti zmluvy, jej platnosť sa predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá.
8.3. Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, dohodou zmluvných strán, smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho a výpoveďou resp. odstúpením od zmluvy.
8.4. Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede.
8.5. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a je dohodnutá v zmluve o pripojení, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Ak účastník vypovie zmluvu pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby, AKCENT NOVA s.r.o. môže požadovať náhradu nákladov a ušlého zisku, ktoré jej vznikli v súvislosti so zriaďovaním služby v čase od uzavretia zmluvy do doručenia výpovede.
8.6. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak mu AKCENT NOVA s.r.o.:

8.6.1. oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej 1 mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje; v takomto prípade môže účastník doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr ku dňu, kedy takáto zmena nadobudne účinnosť;
8.6.2. neoznámila podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej 1 mesiac vopred, alebo ho neinformovala najmenej 1 mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; za dostatočné oznámenie sa však považuje mailová správa na adresu účastníka podľa zmluvy o pripojení
8.6.3. opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo službu poskytuje s podstatnými vadami;
8.6.4. opakovane neodstráni poruchu služby v čase uvedenom v oznámení o prešetrení reklamácie, ak ide o poruchu, ktorú AKCENT NOVA s.r.o. zavinila.
8.7. 8.7. AKCENT NOVA s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy, ak:

8.7.1. účastník neoprávnene zasiahne do zariadenia verejnej siete, ktorá sa používa na poskytovanie služby alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
8.7.2. účastník nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
8.7.3. účastník pripojí na sieť, ktorá sa používa na poskytovanie služby, zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov, alebo používa takéto zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami;
8.7.4. účastník použije poskytovanú službu spôsobom, ktorý znemožňuje AKCENT NOVA s.r.o. kontrolu používania služby;
8.7.5. účastník poruší podmienky zmluvy o pripojení;
8.7.6. bolo vyhlásené Konkurzné konanie na majetok účastníka alebo ak je účastník právnickou osobou vo forme "spoločnosť s ručením obmedzeným" s jediným spoločníkom na majetok jediného spoločníka účastníka alebo také Konkurzné konanie bolo zamietnuté pre nedostatok majetku
8.8. AKCENT NOVA s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. AKCENT NOVA s.r.o. môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodu modernizácie verejnej služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania služby.
8.9. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedela o dôvodoch na odstúpenie a tieto dôvody uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane. Plnenia ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy si nevracajú.

9. Cena za poskytovanie služby a platobné podmienky

9.1. Cena za poskytovanie služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatného poskytovania služby, ako aj podmienky, za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje Tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle AKCENT NOVA s.r.o. a je tiež zverejnená na internetovej stránke www.akcent.sk. Pokiaľ cena nie je dojednaná v samotnej zmluve, je určená odkazom na Tarifu.
9.2. Pre určenie fakturovanej ceny za poskytované služby je rozhodujúci odpočet poskytnutých služieb účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme AKCENT NOVA s.r.o..
9.3. Cena za službu bude počas platnosti zmluvy vyúčtovávaná AKCENT NOVA s.r.o. účastníkovi vo forme faktúry spätne za predchádzajúce fakturačné obdobie (služby čerpané nad rámec predplatného) spolu s predplatným za službu na aktuálne fakturačné obdobie.
9.4. V cene služby nie je zahrnutá cena verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré účastníkovi poskytuje iný podnik a ktoré umožňujú, aby bolo možné poskytovať službu.
9.5. AKCENT NOVA s.r.o. má právo jednostranne zmeniť štruktúru a výšku cien uvedených v Tarife, a to najmä vydaním novej Tarify alebo dodatku k jestvujúcej Tarife (ďalej len "zmena Tarify"). AKCENT NOVA s.r.o. bude vopred informovať účastníkov o zmene Tarify a to zverejnením jej zmeny. Zverejnením zmeny Tarify sa rozumie jej sprístupnenie v sídle AKCENT NOVA s.r.o. a na internetovej stránke www.akcent.sk alebo zaslaním zmenenej Tarify účastníkovi elektronickou poštou.
9.6. AKCENT NOVA s.r.o. môže požadovať zaplatenie ceny alebo jej časti pred začatím poskytovania služby. Ak zmluva o pripojení zanikne odstúpením od zmluvy zo strany AKCENT NOVA s.r.o., na základe výpovede danej účastníkom, dohodou zmluvných strán na návrh účastníka alebo ak dôjde zo strany účastníka k zmene služby na službu s nižším mesačným poplatkom, účastníkovi sa nevracia pomerná časť predplatného za službu.
9.7. Cenu možno platiť prevodným príkazom z účtu účastníka, alebo priamym vkladom na účet AKCENT NOVA s.r.o. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zmluvného vzťahu s AKCENT NOVA s.r.o. riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca úplne a správne uvedené hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku, číslo účtu a kód banky spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet AKCENT NOVA s.r.o. najneskôr v deň splatnosti faktúry.
9.8. U účastníkov, u ktorých platné právne predpisy dovoľujú doručovanie faktúr v inej ako písomnej forme alebo pokiaľ postačuje predloženie len vyúčtovania v inej ako písomnej forme, je AKCENT NOVA s.r.o. oprávnená doručovať faktúru resp. vyúčtovanie v elektronickej forme.
9.9. Za predpokladu, že právne predpisy budú umožňovať AKCENT NOVA s.r.o. doručovať faktúry účastníkovi v elektronickej forme do jeho kontaktnej e-mailovej schránky uvedenej v zmluve o pripojení, je AKCENT NOVA s.r.o. oprávnená na takýto spôsob vyúčtovania ceny. Za deň doručenia faktúry podľa predošlej vety sa bude pokladať deň, v ktorý bola táto preukázateľne doručená účastníkovi do jeho kontaktnej e-mailovej schránky.
9.10. Ak účastník nezaplatí cenu za poskytnutú službu riadne a včas, AKCENT NOVA s.r.o. je oprávnená požadovať úroky z omeškania vo výške 0,2% za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa Tarify. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta môžu byt súčasťou vyúčtovania za nasledujúce obdobie.
9.11. Cena je splatná v lehote uvedenej vo faktúre resp. vo vyúčtovaní.
9.12. Ak má účastník preplatok na cene za poskytovanú službu, AKCENT NOVA s.r.o. môže preplatok započítať na úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby.
9.13. AKCENT NOVA s.r.o. je oprávnená započítať akékoľvek zálohy, záväzky AKCENT NOVA s.r.o. z vystavených dobropisov a preplatky účastníka s jeho existujúcimi záväzkami voči AKCENT NOVA s.r.o., vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané, a to aj bez ďalšieho výslovného súhlasu účastníka.

10. Zodpovednosť AKCENT NOVA s.r.o.

10.1. AKCENT NOVA s.r.o. zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí účastníkovi porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach alebo v Tarife len v prípade, že AKCENT NOVA porušenie týchto povinností zavinila. Za škodu nezodpovedá, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý zisk, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
10.2. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za škodu, ak účastník spôsobí výpadok alebo obmedzenie pripojenia nesprávnym zásahom v delegovanej administrácii cez webové rozhranie doplnkových služieb, prípadne iným svojím konaním. AKCENT NOVA s.r.o. tiež nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú v jej vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla účastníkovi vymazaním e-mailu prítomnosťou vírusu v e-maili účastníka, a to ani v prípade, keď e-mail prešiel antivírusovou kontrolou alebo v prípade, keď antivírus identifikoval e-mail ako zavírený, aj keď v skutočnosti zavírený nebol.
10.3. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát účastníka.
10.4. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za dobu trvania úkonov súvisiacich s registráciou domény druhej úrovne, keďže ide o úkony správcu národnej domény.
10.5. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania služby účastníkom, v prípade nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky typu DoS, a pod.).
10.6. Ak AKCENT NOVA s.r.o. zodpovedá za škodu v zmysle tohto článku, jej povinnosť na náhradu vzniknutej škody je obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby, resp. neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa všeobecných podmienok a zmluvy o pripojení.
10.7. AKCENT NOVA s.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené poveternostnými podmienkami a bleskami či elektrickými výbojmi; každý účastník je povinný si na vlastné náklady nechať odborne nainštalovať bleskoistku a prepäťovú ochranu ku všetkým zariadeniam prostredníctvom ktorých sa do siete pripája.

11. Zodpovednosť účastníka

11.1. Účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a v Tarife. Najmä zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním pripojenia alebo telekomunikačného zariadenia alebo siete AKCENT NOVA s.r.o. neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu, resp. protiprávneho užívania tretej osobe. Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Nahrádza sa skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
11.2. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním SPAM-u alebo iným neoprávneným konaním.
11.3. Účastník zodpovedá za obsah svojich www stránok.

12. Reklamačný poriadok

12.1. 12.1. Účastník môže reklamovať kvalitu služby a správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu. Reklamáciu treba podať písomne (vrátane faxu) alebo osobne na adresu sídla AKCENT NOVA s.r.o. v lehote 30 dní odo dňa zistenia, že služba nie je poskytovaná v dojednanej kvalite alebo v lehote 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania ceny. Márnym uplynutím týchto lehôt právo na reklamáciu účastníkovi zaniká.
12.2. 12.2. Účastník postupuje podľa reklamačného poriadku aj pri uplatňovaní práva na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny, ak neposkytovanie služby zavinila AKCENT NOVA s.r.o. a ak účastník uplatní právo do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. Márnym uplynutím tejto lehoty právo na vrátenie pomernej časti ceny zaniká.
12.3. 12.3. AKCENT NOVA s.r.o. reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní, prešetrí. Výsledok prešetrenia oznámi účastníkovi písomne, a to v lehote najviac 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Ak nebude možné vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej doručenia, AKCENT NOVA s.r.o. oznámi účastníkovi dôvody a náhradný termín vybavenia reklamácie, čo sa nebude považovať za porušenie zmluvy o pripojení. Náhradný termín vybavenia reklamácie nemôže byt dlhší ako 60 dní odo dňa jej prijatia, inak sa reklamácia považuje za uznanú.
12.4. 12.4. Reklamácia vo veci vyúčtovania ceny, ako aj reklamácia kvality poskytnutej služby nemá odkladný účinok na úhradu ceny za poskytovanú službu. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, AKCENT NOVA s.r.o. umožní účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej cenu za priemerný mesačný rozsah využívania služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo umožní účastníkovi zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania služby najviac v troch mesačných splátkach. Ak sa služba využíva kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, priemerný rozsah využívania služby sa vypočíta za celé obdobie jej využívania.
12.5. 12.5. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania služby za celé obdobie využívania služby.
12.6. Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 12.4, AKCENT NOVA s.r.o. má právo na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady, a to vo výške 0,1% za každý aj začatý deň omeškania, minimálne však 500,- Sk.
12.7. Ak AKCENT NOVA s.r.o. zistí, že cena za poskytnutú službu nebola vyúčtovaná v správnej výške, preplatok započíta na úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby. Ak započítanie nebude možné, AKCENT NOVA s.r.o. preplatok účastníkovi vráti spolu s oznámením o prešetrení reklamácie.
12.8. Ak účastník nebude spokojný s vybavením reklamácie, môže požiadať Telekomunikačný úrad SR o mimosúdne riešenie sporu podľa ZoEK. Tým nie je dotknuté právo účastníka domáhať sa ochrany na súde alebo v rozhodcovskom konaní.
12.9. Ak účastník podá opakovane reklamáciu v tej istej veci a táto nebude obsahovať nové skutočnosti, AKCENT NOVA s.r.o. nemá povinnosť prešetriť takúto reklamáciu.

13. Osobné údaje účastníka

13.1. 13.1. AKCENT NOVA s.r.o. je oprávnená na základe ZoEK a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhromažďovať a spracúvať tieto osobné údaje účastníka:

13.1.1. meno, priezvisko a akademický titul;
13.1.2. adresu trvalého (prechodného) bydliska;
13.1.3. číslo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania;
13.1.4. výška pohľadávky za poskytovanú službu;
13.1.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, ak sa cena za poskytnutú službu bude platiť formou príkazu na inkaso.
13.2. Údaje uvedené v odseku 1 je AKCENT NOVA s.r.o. oprávnená zhromažďovať a spracúvať za účelom:

13.2.1. uzavretia a plnenia zmluvy o pripojení;
13.2.2. fakturácie resp. vyúčtovania ceny a evidencie pohľadávok;
13.2.3. vypracovania zoznamu účastníkov;
13.2.4. spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách;
13.2.5. uplatňovania a vymáhania svojich pohľadávok proti účastníkovi.
13.3. 13.3. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa týchto všeobecných podmienok sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o pripojení a v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na vybavenie podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je AKCENT NOVA s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o pripojení. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že AKCENT NOVA s.r.o. nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka.
13.4. 13.4. Účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto všeobecných podmienok, ako aj za účelom ich poskytnutia osobám oprávneným vymáhať pre AKCENT NOVA s.r.o. pohľadávky za poskytovanú službu.
13.5. 13.5. Účastník je oprávnený písomne odvolať svoj súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov udelený AKCENT NOVA s.r.o. v zmysle týchto všeobecných podmienok až po uplynutí doby uvedenej v bode 13.3.
13.6. 13.6. Na účely preukázania skutočnosti, či nie je dôvod odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení podľa bodu 3.2 a v záujme svojej účinnej ochrany, AKCENT NOVA s.r.o. môže získavať od iných podnikov nevyhnutné osobné údaje na zistenie, či záujemca nie je ich dlžníkom za poskytnutú sieť, službu alebo sieť a službu, alebo osobou, ktorá odcudzila alebo poškodila telekomunikačné zariadenie alebo zneužila telekomunikačné zariadenie alebo službu. Nevyhnutnými osobnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu. Obdobne môže AKCENT NOVA s.r.o. poskytovať tieto osobné údaje na uvedený účel iným podnikom.
13.7. 13.7. Účastník berie na vedomie, že právne predpisy spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. ukladajú alebo môžu uložiť povinnosť zasielať správy a informácie orgánom verejnej moci ako aj orgánom Európskych spoločenstiev a je uzrozumený s tým, že v rámci plnenia spravodajskej povinnosti môžu byť uvedeným adresátom, ak k tomu existuje právny podklad, zaslané, avšak len nevyhnutne nutnom rozsahu, aj informácie o účastníkovi.

14. Doručovanie

14.1. Písomnosti bude AKCENT NOVA s.r.o. doručovať účastníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba). V zmluve o pripojení možno dohodnúť, že písomnosti sa budú doručovať účastníkovi na inú adresu.
14.2. Účastník bude písomnosti doručovať AKCENT NOVA s.r.o. na adresu jej sídla, ak v zmluve o pripojení alebo v týchto všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.
14.3. Pre doručovanie písomností poštou platia ustanovenia Poštového poriadku. Ak sa písomnosť doručuje poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou, písomnosť sa považuje za doručenú, ak ju pošta vráti odosielateľovi preto, lebo adresát odoprel zásielku prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej lehote.
14.4. AKCENT NOVA s.r.o. je oprávnená doručovať písomnosti a iné informácie aj elektronickou poštou, a to na kontaktnú e-mailovú adresu účastníka uvedenú v zmluve o pripojení.

15. Príslušné právo a riešenie sporov

15.1. 15.1. Právne vzťahy medzi AKCENT NOVA s.r.o. a účastníkom súvisiace s poskytovaním služby, ktoré nie sú upravené v zmluve o pripojení alebo v týchto všeobecných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami ZoEK, ak tento zákon niektoré vzťahy neupravuje, použijú sa ustanovenia Obchodného zákonníka.
15.2. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi AKCENT NOVA s.r.o. a účastníkom aj vtedy, ak účastník nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo, ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.
15.3. Spory vzniknuté z právnych vzťahov podľa bodov 15.1 a 15.2 budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.
15.4. Ak sa spor nevyrieši podľa bodu 15.3, zmluvné strany sú oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má AKCENT NOVA s.r.o. sídlo.

16. Všeobecné a záverečné ustanovenia

16.1. Uzatvorením zmluvy o pripojení a pristúpením k všeobecným podmienkam účastník dáva svoj súhlas AKCENT NOVA s.r.o. na zasielanie jej reklamných e-mailov na účastníkovu e-mailovú schránku a na to, aby ho AKCENT NOVA s.r.o. uvádzala ako referenciu. V prípade, že účastník so zasielaním reklamných e-mailov od AKCENT NOVA s.r.o. nesúhlasí alebo nesúhlasí, aby ho AKCENT NOVA s.r.o. uvádzala ako referenciu, oznámi svoj nesúhlas AKCENT NOVA s.r.o. telefonicky alebo faxom alebo e-mailom.
16.2. 16.2. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2012 AKCENT NOVA s.r.o. www.akcent.sk. Záujemca môže o ich poskytnutie požiadať v sídle AKCENT NOVA s.r.o..
2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov