• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001

GDPR odborné poradenstvo

Vzhľadom na to, že dňa 25.05.2018 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov, a to zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), naša firma Vám ponúka profesionálne zmluvné služby zavedenia (implementácie), udržiavania súladu (splnenie povinnosti monitorovať súlad), návrhu technických a organizačných opatrení (§32 ods. (3), § 42… zákona č. 18/2018 Z.z.) vašich systémov a procesov so zákonom o chrane osobných údajov („GDPR“). Podľa potreby auditovaného subjektu, poskytujeme tiež služby zodpovednej osoby na účel zákona o chrane osobných údajov v zmysle § 43 ods. (7) zákona č. 18/2018 Z.z.

Popis predmetu zmluvy:

Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa, že zabezpečí pre potreby Objednávateľa odborné poradenstvo v oblasti GDPR a priamy výkon činností zodpovednej osoby ďalej len „DPO“ prostredníctvom Zodpovednej osoby Poskytovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazník má na výber z troch možných programov:

 

Program „GDPR Basic:

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti GDPR obsahuje jednorazové dodanie a vypracovanie s konzultáciou technickej a bezpečnostnej dokumentácie ďalej len „dokumentácia“, ktorá bude v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a návrh organizačných a technických opatrení.

Obsah a rozsah dokumentácie:

„Postup_implementacie_GDPR_a_18_2018“
„Implementacia_GDPR“
„14_Suhlas_DO_Formular_c_14“
„19_Informacny_Formular_c_19“
„20_Informacny_Formular_c_20“
„21_Pravo_na_pristup_k_OU__Formular_c_21“
„32_Specificky_navrhnuta_a_standardna_ochrana_osobnych_udajov_Formular_c_32“
„37_Zaznam_o_spracovatelskych_cinnostiach_Formular _c_37“
„40_Oznamenie_PDB_UOOU_Formular_c_40“
„41_Oznamenie_PDB_DO_Formular_c_41“
„Informacna_povinnost_voci_dotknutym_osobam_podla_GDPR_web“
„Smernica_ochrana_a_spracuvanie_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_poruseni_ochrany_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_preskumani_stavu_systemu_ochrany_osobnych_udajov“
„Register_sprostredkovatelskych_zmluv“
„Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_Prevadzkovatel_Sprostredkovatel“

 

Program „GDPR Advance:

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti GDPR obsahuje jednorazové dodanie a vypracovanie s konzultáciou technickej a bezpečnostnej dokumentácie ďalej len „dokumentácia“, ktorá bude v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a návrh organizačných a technických opatrení.

Obsah a rozsah dokumentácie:

„Postup_implementacie_GDPR_a_18_2018“
„Implementacia_GDPR“
„14_Suhlas_DO_Formular_c_14“
„19_Informacny_Formular_c_19“
„20_Informacny_Formular_c_20“
„21_Pravo_na_pristup_k_OU__Formular_c_21“
„32_Specificky_navrhnuta_a_standardna_ochrana_osobnych_udajov_Formular_c_32“
„37_Zaznam_o_spracovatelskych_cinnostiach_Formular _c_37“
„40_Oznamenie_PDB_UOOU_Formular_c_40“
„41_Oznamenie_PDB_DO_Formular_c_41“
„42_GDPR_DPIA_Formular _c_42_full“ iba v prípade ak s preskúmania stavu vyplynie povinnosť vypracovať ju;
„Informacna_povinnost_voci_dotknutym_osobam_podla_GDPR_web“
„Smernica_ochrana_a_spracuvanie_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_poruseni_ochrany_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_preskumani_stavu_systemu_ochrany_osobnych_udajov“
„Register_sprostredkovatelskych_zmluv“
„Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_Prevadzkovatel_Sprostredkovatel“

Ročná aktualizácia dokumentácie a vedenie záznamov o preskúmaní stavu systému ochrany osobných údajov Objednávateľa, ďalej len „záznam o preskúmaní“. Záznam o preskúmaní potvrdí Objednávateľ, pričom Objednávateľ je povinný odstrániť nedostatky uvedené v zázname o preskúmaní v Poskytovateľom určenom termíne; a nahlásiť ich odstránenie Poskytovateľovi.

1 x ročne školenie oprávnených osôb Objednávateľa v rámci ročnej aktualizácie dokumentácie.

Operatívna aktualizácia organizačných a technických opatrení na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, dodanej Poskytovateľovi v pracovných dňoch v lehote do 14 pracovných dní od prijatia žiadosti, ktorú dodá Poskytovateľ podľa aktuálního platného cenníka.

Viazanosť poskytovania služby je na 24 mesiacov.

 

Program „GDPR DPO“:

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti GDPR obsahuje jednorazové dodanie a vypracovanie s konzultáciou technickej a bezpečnostnej dokumentácie ďalej len „dokumentácia“, ktorá bude v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a návrh organizačných a technických opatrení.

Obsah a rozsah dokumentácie:

„Postup_implementacie_GDPR_a_18_2018“
„Implementacia_GDPR“
„14_Suhlas_DO_Formular_c_14“
„19_Informacny_Formular_c_19“
„20_Informacny_Formular_c_20“
„21_Pravo_na_pristup_k_OU__Formular_c_21“
„32_Specificky_navrhnuta_a_standardna_ochrana_osobnych_udajov_Formular_c_32“
„37_Zaznam_o_spracovatelskych_cinnostiach_Formular _c_37“
„40_Oznamenie_PDB_UOOU_Formular_c_40“
„41_Oznamenie_PDB_DO_Formular_c_41“
„42_GDPR_DPIA_Formular _c_42_full“ iba v prípade ak s preskúmania stavu vyplynie povinnosť vypracovať ju;
„Informacna_povinnost_voci_dotknutym_osobam_podla_GDPR_web“
„Smernica_ochrana_a_spracuvanie_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_poruseni_ochrany_osobnych_udajov“
„Zaznam_o_preskumani_stavu_systemu_ochrany_osobnych_udajov“
„Register_sprostredkovatelskych_zmluv“
„Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_Prevadzkovatel_Sprostredkovatel“

Ročná aktualizácia dokumentácie a vedenie záznamov o preskúmaní stavu systému ochrany osobných údajov Objednávateľa, ďalej len „záznam o preskúmaní“. Záznam o preskúmaní potvrdí Objednávateľ, pričom Objednávateľ je povinný odstrániť nedostatky uvedené v zázname o preskúmaní v Poskytovateľom určenom termíne; a nahlásiť ich odstránenie Poskytovateľovi.
1 x ročne školenie oprávnených osôb Objednávateľa v rámci ročnej aktualizácie dokumentácie.

Poskytovanie služieb DPO v zmysle § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, dodanej Poskytovateľovi v pracovných dňoch v lehote do 14 pracovných dní od prijatia žiadosti, ktoré dodá Poskytovateľ podľa aktuálního platného cenníka obsahuje:

  1. Poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z.z, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov;
  2. Monitorovanie súladu so zákonom č. 18/2018 Z.z., osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov;
  3. Poskytnutie poradenstva na požiadanie, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42, zákona č. 18/2018 Z.z. a dodanie a vyplnenie formulára „42_GDPR_DPIA_Formular _c_42“;
  4. DPO spolupracuje s úradom na ochranu osobných údajov, ďalej len „úrad“ pri plnení svojich úloh;
  5. DPO plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 zákona č. 18/2018 Z.z. a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach;

Operatívna aktualizácia organizačných a technických opatrení na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, dodanej Poskytovateľovi v pracovných dňoch v lehote do 14 pracovných dní od prijatia žiadosti, ktorú dodá Poskytovateľ  podľa aktuálního platného cenníka.

Viazanosť poskytovania služby je na 24 mesiacov.

 

V prípade Vášho záujmu a pre viac info o poskytovanej službe nás kontaktujte na dpo@akcent.sk

2023 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov